Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MIB OPLEIDING EN TRAINING

Artikel 1 Definities

 1. MIB: de onderneming “MIB opleiding en training”, gedreven voor rekening van mevrouw A. Melissant – Hommersom als eenmanszaak. Indien deze eenmanszaak te eniger tijd wordt omgezet in een besloten vennootschap of een vennootschap onder firma, zal als “MIB” gelden deze besloten vennootschap of vennootschap onder firma.
 2. Cursus: een door MIB aangeboden training, opleiding, cursus, coaching of andere soortgelijke activiteit.
 3. Deelnemer: diegene die deelneemt aan een door MIB in opdracht van opdrachtgever verzorgde cursus.
 4. Opdrachtgever: diegene die een overeenkomst met MIB sluit, of zal sluiten, al dan niet tot het verrichten van een opdracht door MIB.
 5. Opdracht: een dienst die MIB verricht in opdracht van een opdrachtgever, op basis van een gesloten overeenkomst van opdracht.
 6. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door opdrachtgever opdracht is gegeven of die door MIB uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen MIB en opdrachtgever. Tenzij hieronder anders bepaald, worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘overeenkomsten’ genoemd.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die door MIB zijn gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en binden MIB niet.
 4. Opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan MIB, van welke aard dan ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijken schriftelijk zijn verworpen door opdrachtgever. Een enkele verwijzing door opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 5. Afspraken met derden terzake de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden van MIB of anderszins binden MIB niet, tenzij schriftelijk door MIB wordt bevestigd dat zij zich gebonden acht aan deze afspraken.
 6. Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
 7. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop MIB om andere redenen geen beroep kan doen. In het bijzonder geldt ten opzichte van een consument als bedoeld in artikel 6:236 BW, dat een bepaling in deze voorwaarden die door vernietiging ex artikel 6:233 BW in aanmerking komt, wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk bij de vernietigde bepaling aansluit. Een nietige dan wel vernietigbare bepaling in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige algemene voorwaarden onverlet.

 

Artikel 3 Wijziging algemene voorwaarden

MIB is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door MIB aangekondigde tijdstip van in werking treden. MIB zal de gewijzigde algemene voorwaarden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 4 Offertes en totstandkoming van een overeenkomst

 1. Alle door MIB uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het enkele uitbrengen door MIB van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling, verplicht MIB niet tot het sluiten van een overeenkomst. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de schriftelijke acceptatie van het vrijblijvend aanbod MIB heeft bereikt, tenzij MIB haar vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie schriftelijk herroept.
 3. Alle door MIB uitgebrachte offertes zijn gedurende drie maanden geldig, gerekend vanaf de datering van die offerte.
 4. MIB is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en opdrachtbevestigingen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van MIB als bindend.
 5. In offertes opgenomen tarieven en prijzen worden steeds gebaseerd op de op het tijdstip van het aanbod geldende tarieven. De opgegeven tarieven en prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Wijzigingen van opgegeven tarieven en prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging door MIB aan opdrachtgever, worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 7. De door opdrachtgever, na het verzenden van de opdrachtbevestiging, gewenste wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan MIB kenbaar worden gemaakt. Worden de wijzigingen mondeling (bijvoorbeeld per telefoon) doorgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van opdrachtgever, tenzij de wijzigingen door MIB schriftelijk zijn bevestigd.
 8. Wijzigingen in de opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan de kosten die in de opdrachtbevestiging zijn berekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht. De kosten van deze wijzigingen kunnen door MIB zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld aan opdrachtgever.
 9. Voor werkzaamheden waarvoor gezien de aard en de omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt gezonden, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat door of namens MIB daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst wordt aangevangen, terwijl in zo een geval de factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 10. Indien in de acceptatie door opdrachtgever enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod wordt aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst tot stand indien en zodra MIB aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. MIB spant zich in om de door opdrachtgever gegeven opdracht naar haar beste weten en vermogen uit te voeren. Onverminderd deze inspanningsverplichting van MIB aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet verwezenlijken van het door opdrachtgever met de opdracht beoogde doel. MIB verstrekt niet de garantie dat deelnemers aan een door haar verzorgde cursus deze succesvol doorlopen en afronden.
 2. Uitvoering van een opdracht door MIB geschiedt op de met opdrachtgever overeengekomen datum. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen door MIB eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 3. De overeengekomen datum geldt niet als onherroepelijk en fataal. Dit is slechts anders indien opdrachtgever MIB schriftelijk heeft bericht omtrent de gevolgen van een eventuele vertraging en MIB schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 4. Indien MIB niet in staat is tijdig haar verplichtingen uit overeenkomst na te komen, zal zij aan opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen, onder opgave van de redelijkerwijs te verwachten periode waarmee de datum zal worden overschreden. Bij een eventuele overschrijding van een overeengekomen datum voor uitvoering van de opdracht heeft opdrachtgever nimmer recht op enige schadevergoeding of ontbinding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van opzet of grove schuld van MIB.
 5. Indien overschrijding van de datum van uitvoering van de opdracht zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet gevraagd kan worden dat hij de overeenkomst in stand laat, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van hetgeen in artikel 8 inzake opzegging is bepaald. Opdrachtgever is hiertoe gerechtigd, onverminderd het recht van MIB om binnen vier (4) weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat MIB per ommegaande schriftelijk bericht of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
 6. MIB is te allen tijde bevoegd zonder bericht aan of overleg met opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van MIB een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. Indien vertraging in de uitvoering van de opdracht is te wijten aan derden, dan kan deze vertraging niet aan MIB worden tegengeworpen.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MIB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn tijdig aan MIB worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan MIB zijn verstrekt, heeft MIB het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. In dat geval heeft MIB het recht de extra kosten die zij maakt als gevolg van de vertraging aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door MIB wordt de overeengekomen datum voor uitvoering van de opdracht verplaatst tot na de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van MIB kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
 9. Indien is overeengekomen dat de opdracht gefaseerd zal worden uitgevoerd, heeft MIB het recht om de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de eerdere fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. MIB behoudt zich het recht voor om cursussen samen te voegen, dan wel te verplaatsen naar een latere datum en/of een andere locatie, indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft.
 11. MIB behoudt zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een latere datum in geval van ziekte of anderszins bij verhindering van de docent of trainer. Opdrachtgever en deelnemers kunnen in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.
 12. Indien tijdens de uitvoering van een door MIB aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan MIB onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft MIB het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meerdere of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl opdrachtgever gehouden is de door MIB reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de deelnemers

 1. Iedere deelnemer dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die MIB in het algemeen belang heeft genomen. Indien een deelnemer zich tijdens de cursus misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de cursus worden ontzegd. De deelnemer en de opdrachtgever hebben in dat geval geen recht op restitutie of vermindering – al dan niet pro rata – van de te betalen prijs.
 2. MIB behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van deelname aan een door haar verzorgde cursus. Van uitsluiting van een deelnemer kan bijvoorbeeld sprake zijn indien MIB, een docent of een trainer van oordeel is dat de deelnemer, om wat voor reden dan ook, in redelijkheid niet geschikt of in staat is tot deelname. Ook kan van uitsluiting sprake zijn indien het maximaal aantal deelnemers voor een cursus reeds is bereikt. De deelnemer en de opdrachtgever hebben in dat geval geen recht op restitutie of vermindering – al dan niet pro rata – van de te betalen prijs.

 

Artikel 7 Wijziging van de opdracht of de overeenkomst

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen de gesloten overeenkomst op de wijziging aan.
 2. Indien partijen een wijziging van de opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van uitvoering van de van de opdracht daardoor worden beïnvloed. MIB is niet aansprakelijk voor enige kosten of eventuele (gevolg)schade die dit voor opdrachtgever oplevert.
 3. Indien en voor zover de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële consequenties heeft, zal MIB deze doorberekenen aan opdrachtgever door middel van verhoging van de prijs.

 

Artikel 8 Annulering of verplaatsing van een cursus en opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever of een of meerdere deelnemers kunnen een cursus uitsluitend schriftelijk annuleren. Tot één maand voor de overeengekomen datum van de cursus kan deze door opdrachtgever kosteloos worden geannuleerd. Indien opdrachtgever de cursus minder dan één maand, maar meer dan één week voor de overeengekomen datum annuleert, is opdrachtgever 60% van de overeengekomen prijs aan MIB verschuldigd. Indien opdrachtgever de cursus minder dan een week voor de overeengekomen datum annuleert, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien opdrachtgever of een of meerdere deelnemers een cursus annuleren, en met MIB overeenkomen dat de cursus op een latere datum plaatsvindt, geldt het hiervoor in dit lid bepaalde in onverkort ten aanzien van de geannuleerde cursus.
 1. Indien opdrachtgever of een of meerdere deelnemers een cursus annuleren, en niet met MIB overeenkomen dat de cursus op een latere datum plaatsvindt, geldt de annulering als een opzegging van de overeenkomst.
 2. MIB heeft te allen tijde het recht om een geplande cursus te annuleren. De annulering door MIB geldt als een opzegging van de overeenkomst.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft MIB het recht een door haar te verzorgen cursus naar eigen inzicht te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen met een andere reeds geplande cursus. MIB heeft dit recht ook indien er op de dag van de cursus onvoldoende deelnemers van opdrachtgever zijn verschenen om de cursus met voldoende kwaliteit te kunnen laten plaatsvinden. In geval van annulering door MIB vanwege onvoldoende aanmeldingen, onvoldoende deelnemers van opdrachtgever of andere aan opdrachtgever te wijten omstandigheden geldt het bepaalde in lid 1, met dien verstande dat een annulering door MIB geldt als een annulering door opdrachtgever.
 4. Ziekte of anderszins verhindering van een deelnemer geeft die deelnemer en de opdrachtgever geen recht op restitutie of vermindering – al dan niet pro rata – van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door MIB verhinderen en die niet aan MIB zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen:
  1. stakingen in andere bedrijven dan die van MIB, wilde stakingen of politieke stakingen,
  2. slechteweersomstandigheden;
  3. ziekte of anderszins verhindering van het personeel van MIB of van niet bij haar in dienst zijndederden die aan wie de uitvoering van onderdelen van de opdracht is uitbesteed;
  4. overheidsmaatregelen en
  5. algemenevervoersproblemen.
 2. MIB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MIB haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MIB opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MIB niet mogelijk is langer dan dertig (30) dagen duurt, is MIB bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens MIB tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien MIB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. MIB is niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld van MIB, door opdrachtgever te bewijzen.
 2. In geval van aansprakelijkheid is MIB nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het gedeelte van het factuurbedrag (exclusief BTW) betreffende de verrichte of te verrichten werkzaamheden waardoor/waarbij de schade is veroorzaakt. In geval MIB voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, met aftrek van het eigen risico.
 1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. schade wegens diefstal, beschadiging of verlies van zaken die aan deelnemers of opdrachtgevertoebehoren;
  2. door deelnemers tijdens of ten gevolge van de cursus opgelopen letselschade.
 2. MIB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door niet bij haar in dienst zijnde derden in het kader van de opdracht uitgevoerde werkzaamheden. Voorts aanvaardt MIB geen aansprakelijkheid voor door derden geleverde ondeugdelijke goederen, zoals maar niet uitsluitend cursusmaterialen.

 

Artikel 11 Prijzen en tarieven

 1. Partijen kunnen een vaste prijs overeenkomen die door opdrachtgever aan MIB verschuldigd is voor uitvoering van de opdracht.
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk door MIB en eventueel door haar in te schakelen derden bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de uurtarieven die MIB hanteert in de periode waarin de betreffende werkzaamheden worden verricht. Dit is anders indien tussen partijen een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. MIB is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de kosten van materialen of diensten van derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, gestegen zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet, is MIB gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.
 4. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen of tarieven binden MIB niet, tenzij deze prijzen of tarieven in een volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.
 5. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten moeten worden gemaakt of extra risico’s aanwezig zijn, zal MIB een toeslag op de overeengekomen prijs in rekening mogen brengen, evenredig aan deze extra kosten en extra risico’s.

 

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van een wettig betaalmiddel door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening(en) die door MIB op de factuur is/zijn aangegeven. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld.
 2. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en in de laatste plaats op de laatstelijk door MIB gezonden factuur.
 3. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van MIB daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q., vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen.
 4. MIB is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te bedingen. Bij ieder verzuim is opdrachtgever verplicht om voldoende zekerheden, zulks ter beoordeling aan MIB, te verstrekken om nakoming van de betalingsverplichtingen zeker te stellen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim hiertoe is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van MIB op andere wijze voor MIB genoegzame wijze aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. MIB is te allen tijde gerechtigd een in de hiervoor bedoelde zin door opdrachtgever voorgestelde betalingswijze te weigeren. De weigering door opdrachtgever de gevraagde zekerheidstelling te geven geeft MIB het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door haar geleden schade.
 1. Indien MIB goederen of gegevens (al dan niet door MIB vervaardigd of samengesteld) van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle door de opdrachtgever aan MIB verschuldigde vergoedingen en prijzen geheel aan MIB voldaan zijn, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft MIB ook in geval opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
 2. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
 3. In geval van verzuim, liquidatie, faillissement, surséance van betaling van opdrachtgever of toepassing van de wettelijke schuldsanering op opdrachtgever, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Verrekening, korting of opschorting door opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
 5. Betaling aan MIB geschiedt binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum en tenminste voor de datum waarop de cursus plaatsvindt, tenzij anders is overeengekomen.
 6. De factuur van MIB geldt als correct, indien opdrachtgever niet binnen uiterlijk acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum een schriftelijk protest bij MIB heeft ingediend.

 

Artikel 13 Verzuim

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in het voorgaande artikel, alsmede wanneer opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, wordt zonder dat een in gebreke stelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, alsmede vergoeding van zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten ter inning van de vordering, zulks conform het rapport Voor Werk II, met een minimum van € 200,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.
 2. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de overeengekomen contractuele rente, is voor die periode de wettelijke rente verschuldigd in plaats van de contractuele rente.
 3. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering,zoals (doch niet uitsluitend): deurwaarderskosten, advocaatkosten, kosten ten behoeve van conservatoire rechtsmaatregelen, voorlopige voorzieningen, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.

 

Artikel 14 Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht door MIB kunnen slechts schriftelijk en binnen acht (8) dagen na uitvoering van de opdracht bij MIB worden ingediend. Klachten worden door MIB binnen veertien (14) dagen na ontvangst in behandeling genomen.
 2. Opdrachtgever zal alle door MIB voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, onder andere door het verstrekken van adressen en telefoonnummers en/of door MIB in de gelegenheid te stellen ter plaatse of telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit van de geleverde prestatie.
 3. In geval MIB na beoordeling van de klacht van mening is dat de opdracht of gedeelten daarvan niet deugdelijk zijn uitgevoerd, is MIB gerechtigd de opdracht of het betreffende onderdeel opnieuw uit te voeren, dan wel, naar keuze van MIB, opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de opdrachtgever.
 4. Als MIB niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een ondeugdelijk uitgevoerde prestatie te herstellen, dan wel de schade te beperken, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekeningvan opdrachtgever.
 5. Een klacht ten aanzien van werkzaamheden van MIB schort de betalingsverplichting vanopdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

 

Artikel 15 Meerdere opdrachtgevers

Voor het geval meerdere opdrachtgevers tezamen een overeenkomst met MIB zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de opdrachtgevers, voortvloeiende uit die overeenkomst.

 

Artikel 16 Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen met schriftelijke toestemming van de andere partij(en) en/of een wettelijke plicht mag deze geheimhouding doorbroken worden.
 2. MIB zal de door opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens niet gebruiken of verstrekken aan derden voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de opdracht. Dit is alleen anders indien MIB op grond van de wet verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken, zulks telkens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Opdrachtgever vrijwaart MIB voor alle aanspraken van derden, niet zijnde door MIB voor uitvoering van een cursus ingeschakelde derden, die jegens MIB worden ingesteld op grond van AVG.

 

Artikel 17 Intellectueel eigendom

 1. Alle auteurs-, merk-, en modellenrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op materialen die ten behoeve van de opdracht door MIB voor de opdrachtgever worden ontwikkeld, berusten bij MIB, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle door MIB ten behoeve van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte materialen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van MIB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. MIB behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18 Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachten, gegeven voor onbepaalde en bepaalde tijd, eindigen na volbrenging van de opdracht, dan wel op een door partijen te bepalen tijdstip.

 

Artikel 19 Opschorting en ontbinding

  1. Indien opdrachtgever
   1. enige voor hem uit een overeenkomst met MIB voortvloeiende verplichting niet stiptnakomt of
   2. indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken datopdrachtgever
    1. onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, of
    2. in staat van faillissement wordt verklaard, of
    3. hij surseánce van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of
    4. hij aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, of
    5. activa of een deel daarvan bezit waarop beslag gelegd wordt, of
    6. tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, of
    7. op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvanverliest,

   heeft MIB het recht de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de overeenkomst jegens opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst(en) met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.

  2. MIB heeft het recht zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval de opdrachtgever diens verplichtingen niet nakomt en/of handelt in strijd met de afspraken en/of de voorwaarden.
  3. Ontbinding door opdrachtgever van een met MIB gesloten overeenkomst is uitgesloten.

 

Artikel 20 Geschillen / Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.

 

IJsselstein, april 2024